Algemene voorwaarden Escape Rooms Ter Aar

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Activiteit: Een geboekte Escape Room sessie (Unsolved of de Escape Experience), danwel een gehuurde Mini Escape Room, georganiseerd door Escape Rooms Ter Aar.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een activiteit.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan een activiteit
D. Organisator: Escape Rooms Ter Aar
E. Reservering: De boeking van een of meerdere Escape Room sessies waarbij een betaling is gedaan
F. Escape Room: Alle producten die Escape Rooms Ter Aar aanbiedt op deze site, waaronder alle vormen van Escape Rooms die te boeken zijn in ons kantoorgebouw, alsmede de huurbare Mini Escape Rooms, en alle hier niet genoemde, maar wel op deze site aangeboden producten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van elke activiteit.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan een activiteit is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die ten minste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De deelnemer mag aan een activiteit slechts deelnemen indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. De deelnemer mag tot 7 dagen van te voren kosteloos de deelname aan de activiteit annuleren. Indien dit wel binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit gebeurt, dan zal de Organisator niet tot restitutie van de reservering over gaan. Na rechtmatige annulering zal restitutie binnen 14 dagen geschieden.
4. De organisator kan op grond van omstandigheden besluiten de activiteit geen doorgang te laten vinden.
5. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de activiteit voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en /of het programma van een activiteit te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van de reservering plaats.
6. Een besluit van de organisator om een activiteit geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een activiteit.
3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een activiteit met een sportief karakter.
4. De deelnemer vrijwaart de organisator van alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
5. Sponsors van een activiteit en de gemeente zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.
6. De organisator houdt te allen tijde het recht en de mogelijkheid om onaangekondigd en niet gecommuniceerd wijzigingen in deze algemene voorwaarden door te voeren, mits deze niet onredelijk zijn.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een activiteit gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand.
De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Daarnaast kan de organisator de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van een nieuwsbrief. De persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent de relevante activiteit(en) aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het opslaan van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn of haar naam en eventuele (wedstrijd-) resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.

Artikel 6: Specifieke algemene voorwaarden omtrent onze Escape Rooms
1. De voorwaarden die zijn opgenomen in deze ‘Algemene voorwaarden’ zijn aanvullend op, danwel completerend aan de voorwaarden die reeds zijn omschreven op de pagina’s die gebruikt worden om een Escape Room te boeken/reserveren.
2. Geheimhouding: Door alleen over je ervaring, maar niet over de geheimen en raadsels te vertellen aan je vrienden en anderen, houd je het leuk voor iedereen. Beschouw jezelf tot geheimhouding verplicht.
3. Op tijd aanwezig: Je zorgt dat je met je hele team stipt 15 minuten voor de aanvang van de boeking aanwezig bent.
4. Annuleren: Je kunt tot een week van tevoren annuleren. Je ontvangt het geld dan binnen twee weken terug op je rekening.
5. Eigen risico: Je doet mee aan een spannend en interactief spel. Hoewel het geschikt is voor iedereen, doe je mee op eigen risico.
6. Reserveren: Je kan de deelname aan de escape room alleen online melden via deze site.
7. Eerlijk spel: Je speelt het spel volgens onze regels. Rode STOP-sticker betekent: blijf er vanaf! Schade, aangebracht aan onze eigendommen wordt in rekening gebracht. Betaling van deze in rekening gebrachte kosten zal binnen 1 maand moeten geschieden.